หน้าแรก

ระบบบริหารการจัดการข้อมูลดิจิทัลและพัฒนาการดำเนินงาน

โครงการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่การต่อยอดเยาวชนไทยในศตวรรษ ที่ 21

    LORD OBEC 

        ●  โครงการ iConnect OBEC Scholarships

        ●  โครงการ “1 + 2 + 1”

        ●  โครงการ STEAMs Co – Creation Projects

        ●  โครงการ OBEC E-SPORT

        ●  โครงการ 1.5 +

        ●  โครงการ เกษตรนวัตกร

        ●  โครงการ EMP

        ●  โครงการ ART & SPORT

        ●  โครงการ OBEC Go CAMPUS

        ●  โครงการ OBEC On CAMPUS

        ●  โครงการ OBEC TO BTEC

        ●  โครงการ The Bridge

        ●  โครงการ One Belt One Road 

    LORD OBEC 

            ●  โครงการ iConnect OBEC Scholarships

            ●  โครงการ “1 + 2 + 1”

            ●  โครงการ STEAMs Co – Creation Projects

            ●  โครงการ OBEC E-SPORT

            ●  โครงการ 1.5 +

            ●  โครงการ เกษตรนวัตกร

            ●  โครงการ EMP

            ●  โครงการ ART & SPORT

            ●  โครงการ OBEC Go CAMPUS

            ●  โครงการ OBEC On CAMPUS

            ●  โครงการ OBEC TO BTEC

            ●  โครงการ The Bridge

            ●  โครงการ One Belt One Road 

ข่าวประชาสัมพันธ์